Öppet brev till Erik Langby


Bäste Erik Langby,
Liksom många andra boende i Saltsjöbaden och Fisksätra har jag fått ett brev från
Nackamoderaterna angående Saltsjöbanan. Brevet, som är undertecknat av dig och Ingegerd
Thorngren, har delvis en ultimativ ton med innebörden att banan hotas av nedläggning om
inte SL:s planer får genomföras.
I brevet sägs att ni inte äger besluten ifråga om banans ombyggnad. Må så vara att
kommunen har avsagt sig beslutanderätt men det kan väl inte skymma det faktum att du
som ledamot av Landstinget och tillika ordförande i dess regionplane- och trafiknämnd får
anses ha ett stort ansvar. Många hade nog velat diskutera just ansvarsfrågan vid det
informationsmöte som kommunen i slutet av augusti arrangerade i Igelbodaskolan. Men i
panelen fanns endast tjänstemän från kommunen och SL.
Vidare står att läsa i brevet att Landstinget och SL har kommit fram till att en ombyggnad
enligt förslaget skall ge “radikalt ökad turtäthet och kapacitet”. Den av förslagsställarna
hittills redovisade kapacitetshöjningen är åtta procent. Den i samband med banans
ombyggnad planerade förtätningen med bostäder längs banan kommer säkert att ta en
väsentlig del av detta blygsamma kapacitetstillskott i anspråk. Det blir alltså inte mycket
kvar av reell kapacitetsökning för de enligt uppgift c:a fyra miljarderna till vilka projektet har
kostnadsberäknats.
Som innevånare i Stockholms Län och skattebetalare till Landstinget har jag därför en fråga
dig i din egenskap av landstingspolitiker. Anser du verkligen att det inte finns något bättre
alternativutnyttjande av våra fyra miljarder bland de förslag till trafiklösningar som
presenterats av flera olika intressegrupper i Nacka? Eftersom det handlar om så enormt
stora belopp är det viktigt att veta att vi får maximal valuta för pengarna i det projekt du har
valt att ställa dig bakom.
Att sedan ombyggnadsprojektet för oss Nackabor kommer att medföra genomgripande
trafikstörningar under flera år och i vissa fall permanenta olägenheter har uppenbarligen
inte påverkat projektet. Men om det genomförs kommer vi att dagligen under många långa
år framöver bli hårdhänt påminda om vem det var som sade sig inte äga beslutet.
Hälsningar
Nils Frisk, Saltsjöbaden
2009-09-24